Di-aktibo
Android only
MX
$0.18 USD
Mabilis na Pagbabayad

Ang alok ay hindi magagamit sa ngayon!

  • Juicy Swipe: Slice and Score!

    Juicy Swipe: Slice and Score! CPI Alok

    Nai-update Wednesday, June 26, 2024 at 7:10 AM CDT

Get ready for a juicy adventure with Juicy Swipe, where slicing fruits has never been more fun! Simply drag your finger across the screen to slice fruits accurately and earn points with each slice. It's time to show off your slicing skills and become the ultimate fruit-slicing master!

Key Features:

1. Fruit Slicing Fun: Slice through a variety of delicious fruits with precision and skill. Each slice brings you one step closer to victory!

2. Points Galore: Earn points for every fruit you slice. The more accurate your slices, the higher your score!

3. Vibrant Graphics: Immerse yourself in vibrant, colorful graphics that make slicing fruits a feast for the eyes.

How to Play:

1. Drag your finger across the screen to slice fruits accurately.
2. Each sliced fruit earns you points, so aim for clean, precise slices to maximize your score.
3. Watch out for bombs - slicing them will end the game!
4. Keep slicing fruits and aim for a high score to become the ultimate Juicy Swipe champion!

Rules of Application Usage:

In the world of Juicy Swipe, remember these golden rules to maximize your slicing experience:

1. Keep your finger steady and focused to ensure accurate slices.
2. Avoid slicing bombs, as they will end the game.
3. Slice as many fruits as you can to earn the highest score possible.
4. Have fun and enjoy the juicy slicing action!

Napansin ang isang kamalian o isang aspeto ng post na ito na nangangailangan ng pagwawasto?
Mangyaring magbigay ng link ng post at kontakin kami . Kami ay nagpapasalamat sa iyong feedback at agarang aasikasuhin ang problema.

Suriin ang aming mga bagong alok:

CrunchyRoll

Start free trial (New Users Only)

CrunchyRoll

Start free trial (New Users Only)

Grijp nu uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

Download uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

iPhone 15 pro et Airpods!

User Submit Credit Card Information

Grijp nu uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

¡Accede a películas!

User Submit Credit Card Information

Access iPhone 15 Pro Max!

User Submit Credit Card Information

Watch the Best Films!

User Submit Credit Card Information

Bekijk je spullen nu!

User Submit Credit Card Information

Nu afrekenen!

User Submit Credit Card Information

Nu afrekenen!

User Submit Credit Card Information

Sikre kassen din!!

User Submit Credit Card Information

Binance: BTC, Crypto and NFTS

Get Binance: BTC, Crypto and NFTS.

Summer of Music Quiz

Receive an email confirmation.

Mobee

Register (New Users Only)

Makakuha ng bayad ARAW-ARAW sa pamamagitan ng pagsali sa CPAlead network ngayon!

Mula 2006, ang CPAlead ay nagbayad ng mahigit $100,000,000 sa mga developer ng mobile app at website sa mahigit 180 na mga bansa.

Ang aming reputasyon bilang ang #1 CPA at CPI marketplace ay pampubliko at hindi mapagtatalunan. Hanapin TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, o AffPaying para sa CPAlead at tingnan mo ang sinasabi ng aming mga publisher at advertiser tungkol sa amin.