Không hoạt động
Android only
MX
$0.18 USD
Thanh toán nhanh

Đề nghị không có sẵn tại thời điểm này!

  • Juicy Swipe: Slice and Score!

    Juicy Swipe: Slice and Score! CPI Đề nghị

    Được cập nhật Wednesday, June 26, 2024 at 7:10 AM CDT

Get ready for a juicy adventure with Juicy Swipe, where slicing fruits has never been more fun! Simply drag your finger across the screen to slice fruits accurately and earn points with each slice. It's time to show off your slicing skills and become the ultimate fruit-slicing master!

Key Features:

1. Fruit Slicing Fun: Slice through a variety of delicious fruits with precision and skill. Each slice brings you one step closer to victory!

2. Points Galore: Earn points for every fruit you slice. The more accurate your slices, the higher your score!

3. Vibrant Graphics: Immerse yourself in vibrant, colorful graphics that make slicing fruits a feast for the eyes.

How to Play:

1. Drag your finger across the screen to slice fruits accurately.
2. Each sliced fruit earns you points, so aim for clean, precise slices to maximize your score.
3. Watch out for bombs - slicing them will end the game!
4. Keep slicing fruits and aim for a high score to become the ultimate Juicy Swipe champion!

Rules of Application Usage:

In the world of Juicy Swipe, remember these golden rules to maximize your slicing experience:

1. Keep your finger steady and focused to ensure accurate slices.
2. Avoid slicing bombs, as they will end the game.
3. Slice as many fruits as you can to earn the highest score possible.
4. Have fun and enjoy the juicy slicing action!

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

CrunchyRoll

Start free trial (New Users Only)

CrunchyRoll

Start free trial (New Users Only)

Grijp nu uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

Download uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

iPhone 15 pro et Airpods!

User Submit Credit Card Information

Grijp nu uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

¡Accede a películas!

User Submit Credit Card Information

Access iPhone 15 Pro Max!

User Submit Credit Card Information

Watch the Best Films!

User Submit Credit Card Information

Bekijk je spullen nu!

User Submit Credit Card Information

Nu afrekenen!

User Submit Credit Card Information

Nu afrekenen!

User Submit Credit Card Information

Sikre kassen din!!

User Submit Credit Card Information

Binance: BTC, Crypto and NFTS

Get Binance: BTC, Crypto and NFTS.

Summer of Music Quiz

Receive an email confirmation.

Mobee

Register (New Users Only)

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.